淘豆网
1/4
下载文档
文档分类:幼儿/小学教育 > 小学教育

人教版一年级语文上册看拼音写词田字格.doc


下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表 我要举报
0/100
您的浏览器不支持进度条
更多>>该用户其他文档
下载所得到的文件列表
人教版一年级语文上册看拼音写词田字格.doc
文档介绍:
yígè    èrrén      sān  yuè       shí  tiān mù  tóu    hé  miáo   bā  tiān  dà  huǒ  shàngshān       xiàchē  shuǐ  tǔ    gè  rén      zhōngwén    liù  gè    kāimén       ér  zi jiǔ  yuè  wǔ  rén    sì  gèshàng  yīkǒu  zhōng     rì  yuè    mén  kǒu bù  kāi   ěr  mù    kāi  tóu  dà  mǐ     shǎo  jiàn bái  yún shuǐ  tián     fēi  niǎo  bái  mǎdiàn  lì     zhǎng  dà    xià  shān  chū  rù      xiǎo  niǎo  bái  tiān  gōng  kāi      kāi  chē máo  jīn    mén  yá         niú  máo  chǐ  zi yòu  yì  gè    xiǎo  niú  shānyangxià  shān   xīn  lǐ   dà  fēng    dà  lì        shuǐ  shǒushǒu  xīn    shuǐguǒ    zǒu  le   sì  fāng guǎngdà     shàngshēng shǒu  zú  dà  mǐ   dà  fāng yí  bàn shūběn           zì jǐdōng  xi    huí  lái        bú  yòngjǐ  tiānniú  pí       shēng  rì    tǔ  lǐ    guǒ  zi          yú  er    jīn  tiān    bú  zhèng        liǎng  tiān    xīguā yòng xīn       xià  yǔ guǒ  zilái  nián          zuǒ  yòu    zuǒ  shǒujīn  nián       guǒ pí kǒu shuǐ běn lái       fāngzhènggōng yòngdōngfāng        Chángchǐ yuè yálǐtóu        shēngzhǎng  xī  fāng   chū  mén       看拼音写词语(四)姓名:shuǐchē  chū  lái    tóu  jīn             shàng  shān yǔ  shuǐ niú  yáng        dà  tóu    yì  nián  zuǒfāng         xià  lái  běn  zi  wúxīn       yòu  shǒu  lái  nián  liǎng  nián         huí  lái yǔ  yī shēng  rì         tián  lǐ    yí  piàn gōng  chē      chūshēngsān  tiānxiǎo  yǔ      hé  tián chū  zǒuzhōn 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.