淘豆网
下载此文档放大查看缩小查看   1/9
下载文档 文档分类:幼儿/小学教育 > 小学教育

人教版一年级语文上册看拼音写词田字格 (2).doc


下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表 我要举报
0/100
您的浏览器不支持进度条
更多>>该用户其他文档
下载所得到的文件列表
人教版一年级语文上册看拼音写词田字格 (2).doc
文档介绍:
姓名:yígè    èrrén      sān  yuèshí  tiān mù  tóu    hé  miáo          bā  tiān  dà  huǒ  shàngshān  xiàchē  shuǐ  tǔ    gè  rén           zhōngwén    liù  gè    kāimén    ér  zi jiǔ  yuè  wǔ  rén       sì  gèshàng  yīkǒu  zhōngrì  yuè    mén  kǒu bù  kāi      ěr  mù    kāi  tóu  dà  mǐ shǎo  jiàn bái  yún shuǐ  tián       fēi  niǎo  bái  mǎdiàn  lì zhǎng  dà    xià  shān  chū  rù         xiǎo  niǎo  bái  tiān  gōng  kāi   kāi  chē máo  jīn    mén  yá      【每个词语订正两遍】: niú  máo  chǐ  zi yòu  yì  gè xiǎo  niú  shānyangxià  shān      xīn  lǐ   dà  fēng   dà  lì     shuǐ  shǒushǒu  xīn    shuǐguǒ       zǒu  le  sì  fāng guǎngdàshàngshēng shǒu  zú  dà  mǐ      dà  fāng yí  bàn shūběn    zì jǐdōng  xi    huí  lái              bú  yòngjǐ  tiānniú  píshēng  rì    tǔ  lǐ    guǒ  zi                 yú  er    jīn  tiān    bú  zhèng liǎng  tiān    xīguā yòng xīn              xià  yǔ guǒ  zilái  nián zuǒ  yòu    zuǒ  shǒujīn  nián              guǒ pí kǒu shuǐ běn láifāngzhènggōng yòngdōngfāng              【订正】:Chángchǐ yuè yálǐtóu shēngzhǎng  xī  fāng   chū  mén             shuǐchē  chū  lái    tóu  jīn   shàng  shān yǔ  shuǐ niú  yáng               dà  tóu    yì  nián  zuǒfāng xià  lái  běn  zi  wúxīn             yòu  shǒu  lái  nián  liǎng  nián  huí  lái yǔ  yī shēng  rì                tián  lǐ    yí  piàn gōng  chēchūshēngsān  tiānxiǎo  yǔ           hé  tián chū  zǒuzhōng  wénér  zizú  xi 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.