1/2
文档分类:幼儿/小学教育

4单元词语复习.doc


下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

特别说明:文档预览什么样,下载就是什么样。

下载所得到的文件列表
4单元词语复习.doc
文档介绍:
班级 姓名 得分
看拼音写词语
lán gān 、 sǒng lì 、 shèng dà 、 cōng yù 、 yǎn yìng 、 yuǎn tiào 、
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
zī tài bú yī 、cháng láng 、 liú lí 、 yí hé yuán 、zhōu xuán 、níng shì
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
mù guāng jiǒng jiǒng 、yuè yuè yù shì、wéi miào wéi xiāo 、jīn bì huī huáng 、
( ) ( ) ( ) ( )
jué wú jǐn yǒu 、qín líng bīng mǎ yǒng 、huī hóng 、shū sǐ pīn bó 、
( ) ( ) ( ) ( )
shén tài zì ruò 、 shān qīng shuǐ xiù 、 fēng jǐng rú huà 、 zhuāng shì 、
( ) ( ) ( ) ( )
piāo yì 、 hé xié 、 pèi bèi 、 chān hé 、cāng cuì 、 mào mì 、qīng tīng
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )
jiē tóu xiàng wěi 、 xīng luó qí bù 、 jīn guāng shǎn shǎn 、 duō nǎo hé
( ) ( ) ( ) ( )
tài rán zì ruò 、qiān zī bǎi tài 、tíng tíng yù lì 、tāo tāo bú jué 、luò yì bú jué 、
( )( )( )( )( )
jǐ méi nòng yǎn 、biāo féi tǐ zhuàng 、 zǒu tóu wú lù、 yǐn yǐn yuē yuē 、
( ) ( ) ( ) ( )
shén qīng qì shuǎng 、j
内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.